Föreläsningar

Många vill arbeta med frågor kring värdegrund, normer, hbtq och jämställdhet, men har inte alltid hittat verktygen, materialet eller tiden för att göra det. Det är också viktigt att hitta utrymme för reflektion och att utforska sina egna attityder och förväntningar, så att hela arbetsgruppen kan få en samsyn i frågorna.  

 

Barn, språk och normer

Att lära sig språk, att få ett språk. Hur gör vi det? Följer ramsor och material som används i förskolan Skolverkets mål och värderingar? Många ramsor är gamla och visar på en förlegad familjesyn. Rörelserna till vissa ramsor, som många förskolor nöter in varje dag, kan vissa barn inte göra, eftersom vi har olika funktion. Bilderna vi ser i böcker - visar de att vi alla ser olika ut?  Språk, diskriminering, normer och identitet hör nära ihop. Språket är en hjälp att hitta vilka vi är, och det är viktigt att när vi lär oss språket, få öppna möjligheter för vad vi faktiskt kan vara. 

Med Modingarna som utgångspunkt föreläser författaren Annelie Salminen om barn, språk och normer, kopplat till diskrimineringsgrunderna och hur normer påverkar vårt språk och vår syn på varandra. Särskild vikt läggs vid kön, könstillhörighet, sexuell läggning (i form av regnbågsfamiljer, representation, hbtq-kunskap).

Målgrupper:

 • Personal i förskola och skola
 • Föräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Barnanpassade kreativa workshops i barngrupper i åldrarna 4-6 år, med fokus familj, kroppen eller bokstäver.

Passar på till exempel utbildningsdagar, föräldramöten, bvc-grupper, mässor, festivaler, bibliotek, skapande skola-projekt, mm. 
 

Kort föreläsning: 10-45 min

Bara lyssna.
 

LÄngre workshop: 1,5-3 timmar

 Både lyssna och arbeta mer aktivt. 
 

Längre utbildningar

Större upplägg med återkommande utbildningstillfällen. 
 

Workshop för barn: 45-60 min

Kreativ workshop då vi utforskar materialet och fördjupar oss i ett av tre normmedvetna teman: kroppen, familjer eller bokstäver. Genomförs tillsammans med författaren, en medföljande barnskötare som är utbildad i materialet, och barnens egna pedagoger. Allt material ingår. Läs mer här. 


Normer kan vara bra. 
Normer är bara oskrivna regler som vi alla förhåller oss till. 
Det är när normerna begränsar oss på dåliga sätt, som normer blir till ett problem. 
Därför behöver vi vara normmedvetna. 

Diskrimineringsgrunderna

Så här står det i Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) skrift
Lika rättigheter i förskolan - handledning (s. 55):

"Diskrimineringsgrunderna är tydligt definierade i diskrimineringslagen och vilar på FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen samt EG-direktiven. De diskrimineringsgrunder som skyddas i lag är

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Förskolor är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barnens lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier på alla grunder utom könsidentitet eller könsuttryck och ålder. DO rekommenderar ändå att ni arbetar främjande och förebyggande även när det gäller dessa grunder. Ett förebyggande arbete minskar risken för diskriminering och trakasserier. "